Hälsa, miljö & säkerhet

HMS – hälsa, miljö & säkerhet

Målet är att alla våra medarbetare skall komma hem oskadda och välmående efter en avslutad arbetsdag. Vi strävar efter att öka kunskapen och engagemanget kring vår gemensamma arbetsmiljö, säkerhet och trivsel och samtidigt motivera alla medarbetare till att göra de rätta och säkra valen varje dag. Enbart vi tillsammans kan minska antalet olyckor och personskador mot målet som är noll.

Hälsa

En god hälsa är en förutsättning för att man skall kunna utföra sitt arbete på ett bra och säkert sätt. Vi uppmuntrar till friskvårdsaktiviteter genom friskvårdsbidrag till våra medarbetare. Företagshälsovården ger tips och råd om exempelvis passande aktiviteter och ger kostrådgivning till var och en personligen i samband med regelbundna besök på deras mottagningar. Återrapporteringen från dessa besök ger oss indikationer på hur medarbetarna mår och vilka områden vi kan förbättra oss inom.

I Thermions verksamhet råder nolltolerans mot alkohol och andra droger. Det är inte tillåtet att komma påverkad till arbetsplatsen eller att på arbetsplatsen bruka alkohol eller narkotika. Alla inom företaget är skyldiga att agera om någon form av missbruk uppdagas. Vi erbjuder då stöd och hjälp i form av motiverande, behandlande och eftervårdande insatser via företagshälsovården.

Arbetsmiljö/säkerhet

Det finns mycket som påverkar vår hälsa, miljö och säkerhet på jobbet. Buller, stress, kemiska risker och ergonomi är några viktiga faktorer inom installationsbranschen. Våra medarbetare verkar ute på arbetsställen inom processindustrin och på byggarbetsplatser där det ställs höga krav på förberedelser, planering, utförande och samverkan.

För att uppnå en god arbetsmiljö och en säker arbetsplats behövs det ett nära samarbete dels med våra kunder och underentreprenörer men även med övriga aktörer ute på våra arbetsställen. Vår strävan är att skapa en samsyn och förståelse mellan alla parter och deras medarbetare, bygga långvariga relationer – både affärsmässiga och personliga – där vi respekterar och bryr oss om varandra i alla led och på alla nivåer.

En god och säker arbetsmiljö handlar inte enbart om fysiska faktorer utan även om våra beteenden och den organisatoriska och sociala arbetsmiljön; att visa omtanke och respekt för alla medarbetare, att ha en arbetsbelastning med möjlighet till återhämtning, att visa nolltolerans mot kränkande särbehandling. Alla våra medarbetare skall trivas på sitt arbete, och ärlighet, kommunikation och transparens är viktiga ledord för att uppnå detta.

Miljö/hållbarhet

Vår gemensamma miljö och hur vi behandlar den är en fråga som angår oss alla. Vi följer den ständigt pågående utvecklingen nära och anpassar vår verksamhet i enlighet med gällande regelverk och rådande rekommendationer och söker ständigt efter nya möjliga förbättringar. Läs gärna mer om vårt arbete med hållbarhet här.

Vår grundverksamhet i form av teknisk isolering är en betydande faktor i arbetet med energieffektivisering och energibesparingar då en korrekt installerad isolering ser till att värme och kyla kommer fram till avsedd plats med minimala förluster.

Arbetsmetoder

Till vår hjälp i arbetet med hälsa, miljö och säkerhet har vi samlat regler, policys och rutiner i en handbok som är lättillgänglig för alla medarbetare via vår interna digitala informationsportal Beework.

Riskerna i arbetet kartläggs och minimeras genom regelbundna riskbedömningar på alla nivåer i verksamheten. Medarbetarna har i tillägg till detta en personlig riskbedömning till sin hjälp i det dagliga arbetet.

Valda delar av arbetsmiljöarbetet är fördelade i ett årshjul där våra avdelningschefer och projektledare ansvarar för genomförandet. Allt stöttas upp, kontrolleras och följs upp av HMS-ansvarig. En årlig sammanställning görs sedan både på avdelnings- och företagsnivå. Förbättringsåtgärder tas fram och läggs in i handlingsplaner för hantering.

Information till våra medarbetare sker exempelvis via regelbundna arbetsplatsträffar, rapporter och Beework. Utbildningar inom hälsa, miljö och säkerhet sker fortlöpande både digitalt och lärarlett. Kravutbildningar t.ex. heta arbeten, mobila arbetsplattformar, fallskydd mm. genomförs, registreras och uppdateras kontinuerligt.

Vi arbetar digitalt med tillbudsrapportering, utredningar, arbetsmiljöronder och riskbedömningar med hjälp av IA systemet. Allt är lättillgängligt för alla våra medarbetare via mobilapp och PC.

Thermion har intern expertresurs inom området hälsa, miljö och säkerhet och vid behov anlitas externa resurser såsom företagshälsovården.