Terveys, ympäristö ja turvallisuus

HSE - terveys, ympäristö ja turvallisuus

Tavoitteena on, että kaikki työntekijämme pääsevät päivän päätteeksi kotiin turvallisesti ja terveinä. Pyrimme lisäämään tietämystä ja sitoutumista yhteiseen työympäristöömme, turvallisuuteen ja hyvinvointiin sekä motivoimaan kaikkia työntekijöitä tekemään oikeita ja turvallisia valintoja joka päivä. Vain yhdessä voimme vähentää tapaturmien ja loukkaantumisten määrää kohti nollatavoitetta.

Terveys

Hyvä terveys on edellytys sille, että voi tehdä työnsä hyvin ja turvallisesti. Kannustamme hyvinvointiaktiviteetteihin työntekijöillemme myönnettävien hyvinvointiavustusten avulla. Työterveyshuolto antaa vinkkejä ja neuvoja esimerkiksi sopivista aktiviteeteista ja antaa ravintoneuvontaa jokaiselle yksilölle säännöllisten klinikkakäyntien yhteydessä. Näistä käynneistä saatu palaute antaa meille viitteitä siitä, miten työntekijämme voivat ja millä alueilla voimme parantaa toimintaamme.

Thermion noudattaa nollatoleranssipolitiikkaa alkoholin ja muiden huumeiden suhteen. Työpaikalle ei saa tulla alkoholin vaikutuksen alaisena eikä työpaikalla saa käyttää alkoholia tai huumeita. Jokainen yrityksen työntekijä on velvollinen toimimaan, jos väärinkäytöksiä havaitaan. Tällöin tarjoamme tukea ja apua motivaatio-, hoito- ja jälkihoito-ohjelmien muodossa työterveyshuollon kautta.

Työterveys ja -turvallisuus

Työterveyteen, -ympäristöön ja -turvallisuuteen vaikuttavat monet tekijät. Melu, stressi, kemialliset riskit ja ergonomia ovat joitakin tärkeitä tekijöitä asennusalalla. Työntekijämme työskentelevät prosessiteollisuuden työmailla ja rakennustyömailla, joissa valmisteluun, suunnitteluun, toteutukseen ja yhteistyöhön kohdistuu suuria vaatimuksia.

Hyvän työympäristön ja turvallisen työpaikan saavuttaminen edellyttää tiivistä yhteistyötä asiakkaidemme ja alihankkijoidemme sekä muiden sidosryhmien kanssa työmaillamme. Pyrimme luomaan yhteisymmärryksen ja yhteisymmärryksen kaikkien osapuolten ja heidän työntekijöidensä välille ja rakentamaan pitkäaikaisia suhteita - sekä liikesuhteita että henkilökohtaisia suhteita - joissa kunnioitamme toisiamme ja välitämme toisistamme kaikilla tasoilla.

Hyvässä ja turvallisessa työympäristössä ei ole kyse vain fyysisistä tekijöistä vaan myös käyttäytymisestä sekä organisatorisesta ja sosiaalisesta työympäristöstä; kaikkien työntekijöiden huomioon ottamisesta ja kunnioittamisesta, työmäärästä, jossa on mahdollisuus palautumiseen, ja nollatoleranssista uhriksi joutumista kohtaan. Kaikkien työntekijöidemme pitäisi nauttia työstään, ja rehellisyys, viestintä ja avoimuus ovat tärkeitä avainsanoja tämän saavuttamiseksi.

Ympäristö/kestävyys

Yhteinen ympäristömme ja se, miten kohtelemme sitä, on asia, joka koskee meitä kaikkia. Seuraamme tiiviisti meneillään olevaa kehitystä ja mukautamme toimintaamme nykyisten säädösten ja suositusten mukaisesti ja etsimme jatkuvasti uusia parannusmahdollisuuksia. Lue lisää kestävään kehitykseen liittyvästä työstämme täällä.

Tekninen eristys on ydintoimintamme, joka on merkittävä tekijä energiatehokkuuden ja energiansäästön kannalta, sillä oikein asennettu eristys varmistaa, että lämpö ja kylmyys pääsevät perille mahdollisimman pienin häviöin.

Työmenetelmät

Auttaaksemme meitä työssämme terveyteen, ympäristöön ja turvallisuuteen liittyvissä asioissa olemme koonneet säännöt, toimintaperiaatteet ja menettelyt käsikirjaan, joka on helposti kaikkien työntekijöiden saatavilla sisäisen digitaalisen tietoportaalimme Beeworkin kautta.

Työhön liittyvät riskit tunnistetaan ja minimoidaan säännöllisillä riskinarvioinneilla organisaation kaikilla tasoilla. Lisäksi työntekijöillä on henkilökohtainen riskinarviointi, joka auttaa heitä päivittäisessä työssään.

Työympäristötyön valitut osat jaetaan vuosittaisessa pyörässä, jonka toteuttamisesta vastaavat osastopäälliköt ja projektipäälliköt. HSE-päällikkö tukee, tarkistaa ja seuraa kaikkea. Tämän jälkeen tehdään vuosittainen yhteenveto sekä osasto- että yritystasolla. Parannustoimenpiteet kehitetään ja sisällytetään johdon toimintasuunnitelmiin.

Työntekijöillemme tiedotetaan esimerkiksi säännöllisillä työpaikkakokouksilla, raporteilla ja Beework-tiedotteilla. Terveyttä, ympäristöä ja turvallisuutta koskevaa koulutusta järjestetään jatkuvasti sekä digitaalisesti että opettajien johdolla. Vaatimuskoulutusta, kuten kuumaa työtä, siirrettäviä työtasoja, putoamissuojausta jne. koskevaa koulutusta toteutetaan, rekisteröidään ja päivitetään jatkuvasti.

Työskentelemme digitaalisesti vaaratilanteiden raportoinnin, tutkimusten, työympäristökartoitusten ja riskinarviointien parissa IA-järjestelmän avulla. Kaikki on helposti kaikkien työntekijöidemme saatavilla mobiilisovelluksen ja tietokoneen kautta.

Thermionilla on sisäinen resurssi terveys-, ympäristö- ja turvallisuusalan asiantuntijoita, ja tarvittaessa käytetään ulkoisia resursseja, kuten työterveyshuoltoa.